Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Název společnosti:
SIXFITNESS výživové poradenství

Tomáš Šťastný
IČ: 03135322
Nejsme plátci DPH.

Sídlo:
Jaselská 1838, Čelákovice, 250 88

Kontaktní údaje:
sixfitness@email.cz

Mobilní telefon: +420 605 038 392

Prodej zboží a služeb nabízených na internetové adrese www.sixfitness-shop.cz .

2. Nákup a objednávka zboží

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní.

2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní.

2.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací). Objednávka je přijata předáním zboží prvnímu dopravci. Vše, co si strany kupní smlouvy poskytnou před přijetím objednávky se považuje za zálohu.

2.6 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.7 Kupující po objednání obdrží potvrzovací email, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy.

3. Platba a doprava zboží

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
Převodem z účtu

Při použití tohoto způsobu platby vám budou zaslány informace, které je nutné uvést při platbě prostřednictvím převodu z bankovního účtu. Jako variabilní symbol uveďte kód vaší objednávky. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba kupní ceny nespáruje s kupní smlouvou a zboží vám nebude odesláno včas. 

Číslo bankovního účtu, na kterém přijímáme vaše platby v CZK: 2907375133/0800

Číslo bankovního účtu na kterém přijímáme vaše platby v EUR: IBAN: CZ27 0800 0000 0020 6065 8233, BIC: GIBACZPX, Česká spořitelna a.s.

Platba kartou
Umožňujeme platby kartou VISA a MasterCard prostřednictvím společnosti Barion.

Barion
Zaplatit můžete online pomocí rychlých plateb Barion.

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží.

3.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5 doprava je možná následujícími způsoby:

zasláním přes DPD - Výdejní místa

zasláním přes DPD - Doručení na adresu

zasláním přes Zásilkovnu - Výdejní místa

zasláním přes Zásilkovnu - Doručení na adresu

Ceny za typ dopravy jsou uvedené v objednávacím formuláři.


4. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

4.1. Poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů, týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu, je dobrovolné. Kupující s jejich poskytnutím a zpracováním pro účely objednávky souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, slouží výhradně pro potřeby evidence a vyřízení objednávek či k informování o novinkách na webu www.sixfitness-shop.cz .

4.2 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecným NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) .

4.3 Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, se kterým kupující vyslovuje souhlas v rámci každé jednotlivé objednávky.


5. Trvanlivost a reklamace

5.1 Minimální trvanlivost na veškeré potraviny je uvedeno na obalu daného produktu, produkt musí být uchováván v chladu do 20˚C, suchu do 40% vlhkosti a tmě.

5.2 Reklamaci lze uplatnit v případě, že je potravina směsi napaden plísní, hnilobou nebo škůdci. Reklamace bude nahlášena emailem a vyřešena pro maximální spokojenost zákazníka. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti.

5.3 Zboží není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno.

5.4 Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. U nového balení běží nová doba trvanlivosti.

5.5 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (jídelníček na míru), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.7. Na nákup elektronických knih se nevztahuje právo reklamace, veškeré prodeje jsou konečné. Ve chvíli, kdy nákup provedete, už nelze od transakce odstoupit.

 
6. Zrušení objednávky dodavatelem

6.1 Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

zboží není na skladě (ani není možné jej zajistit alternativně)
neproběhla platba za zboží
objednávka je falešná

6.2 O zrušení objednávky je zákazník informován.


7. Služby výživového poradce

7.1. Klient se zavazuje seriózně a férově spolupracovat s výživovým poradcem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého poradenství probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.

7.2. Objednávka jídelníčku na míru je pro klienta i výživového poradce závazná v momentě uhrazení platby.

7.3. Výživový poradce má na vyhotovení plánu na míru 14 až 18 kalendářních dní. V případě, že si klient uhradí poplatek za expresní vyhotovení má výživový poradce na vyhotovení plánů na míru 3 pracovní dny.

7.4. Výživový poradce je povinen řídit se při sestavování jídelníčku na míru informacemi, které mu klient poskytne ve vstupním dotazníku.

7.5. V případě výskytu nesrovnalostí může kupující výživového poradce požádat o:
 úpravu jídelníčku na míru

7.6. Na nákup elektronických knih se nevztahuje právo reklamace, veškeré prodeje jsou konečné. Ve chvíli, kdy nákup provedete, už nelze od transakce odstoupit.

7.7. Klient bere na vědomí, že jeho případné nezdařené výsledky může ovlivňovat:
- nedodržování všech aspektů zdravého životního stylu
- zdravotní i psychický stav
- nevhodné stravování v minulosti
- poporodní stav
- vyšší věk


7.8. O přiměřenou slevu z kupní ceny lze požádat pokud klient splňuje všechny následovné body:

  • klient se řídí radami a doporučeními výživového poradce prokazatelně minimálně 4 měsíce od zakoupení jeho služeb
  • klient předloží své lékařské záznamy, které prokazují jeho zdraví
  • klient předloží své podrobně vedené záznamy o svém stravováním a pohybové aktivitě za poslední 4 měsíce
  • klient je prokazatelně mladší než 40 let


8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Zveřejňování fotografií

9.1 Zasláním svých fotografií s vašimi výsledky PŘED a PO (na e-mail či do soukromých zpráv na sociálních sítích) v rámci odměňování klientů za proměnu a účasti námi pořádaných soutěží automaticky souhlasíte se zveřejněním vašich fotografií na našich webových stránkách, Instagramu, Facebooku a v tiskových materiálech ve stravovacích či tréninkových plánech. Tyto fotografie s jasně viditelnými výsledky jsou vždy finančně, nebo materiálně (klientovi nebo jen účastníkovi soutěže) ohodnoceny a dále slouží jen jako motivační materiál pro současné nebo budoucí klienty a zákazníky SixFitness výživového poradenství.

Poskytnutím fotografie prohlašujete, že:

  • jste autorem poskytnuté fotografie, případně že autor fotografie udělil souhlas s jejím zveřejněním v souladu s § 11 odst. 1 autorského zákona;
  • udílíte svolení s rozšiřováním Vaší podoby podle § 85 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.2. V případě, že fotografie zachycuje i jiné osoby, prohlašujete, že jste získali souhlas ostatních vyobrazených osob s rozšiřováním jejich podoby.

9.3.
 Neneseme žádnou odpovědnost v případě, že některý z potřebných souhlasů nebyl v rozporu s vaším prohlášením udělen.

9.4 V žádném případě nejsou tyto fotografie poskytovány třetím stranám.

9.5 Nikde nebude zveřejněné celé vaše jméno ani žádné jiné citlivé údaje o vaší osobě.

9.6 Nekvalitní fotografie a fotografie s nejasnými výsledky, nebo fotografie jakkoliv upravené, nebudou ohodnoceny.

9.7 Na zaslaných fotografiích není požadován váš obličej, pokud si ho přejete při zveřejnění zakrýt požádejte nás o tom ve zprávě s odeslanými fotografiemi.

9.8 Jestliže obdržíte za zaslané fotografie vašich výsledku jakýkoliv dar, ať už finanční, nebo materiální, tak již není možné vámi zaslané fotografie smazat z našich webových stránek, ze sociálních sítích ani z tiskových materiálů.

9.9 Upozornění! Prvotní fotografie ze vstupního dotazníku klienta nejsou a nebudou nikde publikovány, slouží pouze pro jasnější představu o vaši postavě v momentě sestavení jídelníčku a pozdější konzultací mezi výživovým poradcem a klientem.

10. Zřeknutí zodpovědnosti

10.1. Stravovací a tréninkové plány slouží ke vzdělávacím a informačním účelům a nejsou v žádném případě zamýšleny jako lékařské poradenství nebo lékařské rady.

Informace v nich obsažené by neměly být používány k léčbě, diagnóze nebo prevenci žádného onemocnění nebo zdravotního stavu bez schválení kompetentního lékařského profesionála.

Aktivity, fyzické i jiné zde popsané pro informační účely, mohou být příliš namáhavé nebo nebezpečné pro některé lidi a čtenář by tak měl vše konzultovat se svým lékařem před svou účastí v nich.

Autor nenese odpovědnost vzhledem k žádné osobě ani bytosti a to vzhledem k jakékoliv ztrátě, újmě nebo zranění, způsobeným nebo údajně způsobeným přímo nebo nepřímo informacemi obsaženými v těchto materiálech.

Pokud si nejste jisti s provedením některých cviků, vyhledejte prosím služby fyzioterapeuta či osobního trenéra.


11. Služby společnosti Google a soubory cookies

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

11.1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a námi, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

11.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

11.3. Jak Google využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

11.4. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

11.5. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.


12. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

12.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

12.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

12.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.


13. Mimosoudní řešení sporů

13.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

13.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


14. Závěrečná ustanovení

14.1 Provozovatel webové stránky www.sixfitness-shop.cz a dodavatel si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.

14.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Tyto obchodní podmínky nabývající účinností dnem 1.1. 2019.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz